Sabtu, 06 November 2010

IMANUEL, "ALLAH ROH KUDUS, Mempersiapkan saya IX"

Matius 25:4 "Sedangkan
gadis-gadis yang
bijaksana itu membawa
pelitanya dan juga
minyak dalam buli-buli
mereka". Lima gadis
bijaksana yang akan
dijemput untuk masuk
dalam pesta pernikahan
adalah : gambaran calon
mempelai Kristus.
MEMBAWA PELITA &
juga persediaan MINYAK
dalam buli-buli = hidup
berjalan dalam pimpinan
Roh Kudus yang
membawa kita masuk
pada seluruh kebenaran
Firman Tuhan. PELITA =
FIRMAN TUHAN =
KEBENARAN. Mazmur
119:105 "Firman-Mu itu
pelita bagi kakiku dan
terang bagi jalanku".
Kita harus selalu
membawa pelita
(=Firman Tuhan) dalam
perjalanan hidup kita,
artinya: segala sesuatu
yang kita pikirkan,
katakan & lakukan
harus terus dicocokan
dengan Firman Tuhan.
Mengapa harus
demikian?? Sebab hanya
FIRMAN TUHAN saja
yang adalah KEBENARAN
itu sendiri, yang akan
menuntun kita pada
KESUCIAN & KEKUDUSAN
hidup, bahkan sampai
pada HIDUP YANG
KEKAL. II Samuel 7:28
"Oleh sebab itu, ya
Tuhan ALLAH,
Engkaulah Allah dan
segala firman-Mulah
kebenaran....." Yohanes
6:68 "Jawab Simon
Petrus kepada-Nya:
"Tuhan, kepada
siapakah kami akan
pergi? Perkataan-Mu
(=Firman-Mu) adalah
perkataan hidup yang
kekal". Yakobus 1:21
"Sebab itu buanglah
segala sesuatu yang
kotor dan kejahatan
yang begitu banyak itu
dan terimalah dengan
lemah lembut FIRMAN
yang tertanam di dalam
hatimu, YANG
BERKUASA
MENYELAMATKAN
JIWAMU". Amsal 19:16
"Siapa berpegang pada
perintah, memelihara
nyawanya, tetapi siapa
menghina Firman, akan
mati. -----> Orang Yang
menghina Firman =
mengabaikan, tidak
menghiraukan Firman,
akan mati, mati secara
rohani maupun secara
jasmani dalam semua
segi hidupnya. Apa saja
yang bertentangan
dengan ketetapan &
perintah Tuhan, kita
tidak boleh
melakukannya. Jadi, jika
kita melakukan segala
ketetapan & perintah
Tuhan ini berarti kitat
menghormati &
mengasihi Tuhan &
orang yang mengasihi
Tuhan akan dikasihi
Tuhan. Secara manusia
memang daging tidak
mampu melakukan
kebenaran Firman
Tuhan sebab keinginan
daging berlawanan
dengan keinginan Roh,
tapi Bapa telah
mengirim Penolong yaitu
Roh Kudus bagi kita.
Contoh: seperti seorang
naik sepeda ke Tretes
mungkin ada tanjakan
yang tidak mampu,
tetapi kalau sepeda
diberi mesin pasti jadi
mampu!! MINYAK adalah
gambaran ROH KUDUS.
Yohanes 14:16 "Aku
akan minta kepada
Bapa, dan Ia akan
memberikan kepadamu
seorang Penolong (Roh
Kudus) yang lain,
supaya Ia (Roh Kudus)
menyertai kamu
selama-lamanya".
Yohanes 16:13 "Tetapi
apabila Ia datang, yaitu
Roh Kebenaran, Ia akan
memimpin kamu ke
dalam seluruh
kebenaran; sebab Ia
tidak akan berkata-kata
dari diri-Nya sendiri,
tetapi segala sesuatu
yang didengar-Nya
itulah yang akan
dikatakan-Nya dan Ia
akan memberitakan
kepadamu hal-hal yang
akan datang". ------>
Roh Kudus mendorong
kita untuk "MAU"
melakukan Firman
Tuhan & menolong kita
untuk "MAMPU" berjalan
dalam KEBENARAN. II
Korintus 3:17 "Sebab
Tuhan adalah Roh; dan
di mana ada Roh Allah,
di situ ada
kemerdekaan". ------>
Roh Kudus memberi kita
kuasa menolak dosa,
sehingga kita benar-
benar merdeka tidak
dibawah masuk lagi
dalam perhambaan
dosa. Kisah 1:8 "Tetapi
kamu akan menerima
kuasa, kalau Roh Kudus
turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi
saksi-Ku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai
ke ujung bumi". ------>
Roh Kudus memberi kita
kuasa untuk mengusir
setan. Lukas 10:19
"Sesungguhnya Aku
telah memberikan
kuasa kepada kamu
untuk menginjak ular
dan kalajengking dan
kuasa untuk menahae
kekuatan musuh,
sehingga tidak ada yang
akan membahayakan
kamu". Lukas 11:13b ".....
Bapamu yang di sorga!
Ia akan memberikan
Roh Kudus kepada
mereka yang meminta
kepada-Nya." TUHAN
JESUS memberkati
setiap orang yang
memberi dirinya
dipimpin Roh Kudus.
Amin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar